De resultaten van de analyse zijn eigenlijk niet zo heel verrassend, vindt Roelof Vissche, een van de auteurs van een artikel hieromtrent in Het Verzekeringsarchief. Uit de analyse blijkt namelijk dat mensen afhankelijk van hun leeftijd meer of minder claimen op een bepaalde verzekering, maar dat iedereen door zijn leven heen gemiddeld evenveel claimt. “Het ligt voor de hand dat iemands leeftijd van invloed is op de risico’s die hij loopt of bereid is te nemen. Toch is het aardig daar nu eens ‘bewijs’ voor te hebben. Bovendien kwamen we een paar opvallende dingen tegen.”

Opvallende claims ouderen

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de hoogte van schade-uitkeringen op motorrijtuigen-verzekeringen toenemen naarmate de leeftijd van een verzekeringnemer stijgt. Fors zelfs, want vergeleken met de groep 30-35-jarigen is de uitkering voor blikschade bij 85-jarige bestuurders ruim 30% hoger.

Letselschade - YourClaim

Ander opvallend resultaat is dat verzekeringsnemers ouder dan 80 jaar vaker dan gemiddeld iets claimen in verband met verduistering. En aangezien dit ook de leeftijd is waarbij het aantal verhuizingen naar verzorgingshuizen begint toe te nemen, is er volgens de onderzoekers wellicht een verband. Dit resultaat lijkt namelijk overeen te komen met eerder onderzoek. Waaruit bleek dat regelmatig sprake is van verduistering en diefstal in een verzorgingshuis.

Letselschade

De hogere claims beperken zich niet alleen tot de materiële schade maar zijn bijvoorbeeld ook te zien bij letselschade. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk is dat aan leeftijd gekoppelde functiebeperkingen hiervan een oorzaak zijn. Bovendien hebben oudere mensen soms meer tijd nodig om te herstellen van een verwonding dan jongeren. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde hulpbehoefte vanuit het letsel (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp na een ongeval) langer aanhoudt.

Pieken en dalen

Uit de analyse blijkt verder dan mensen in de leeftijdscategorie waarin men thuiswonende kinderen heeft vaker iets claimen op de aansprakelijkheidsverzekering. Na het 55e levensjaar duikt het aantal claims weer onder het gemiddelde. Daarnaast blijkt dat mensen vanaf vijftig jaar vaker claims indienen in verband met schade aan bijzondere bezittingen. Visscher: “Logisch, want bezit neemt in de loop der jaren toe. Ook kan het zijn dat mensen na hun 50e de kostbaarheden van ouders erven. Hier geldt dus: waar meer van is, kan meer schade worden geleden en dat leidt uiteindelijk tot meer claims.”

En zo is het met de meeste claims. Opvallende uitzondering is de invloed van storm en wind; daar valt de schade voor alle leeftijdscategorieën precies op de claimcurve. Andersom gezien: ondanks de pieken en dalen in alle andere categorieën valt ons totale claimgedrag over de jaren heen gewoon samen met die van waar we echt zelf niets aan kunnen doen: het weer.