HULP NODIG BIJ LETSELSCHADE?

Letselschade door een bedrijfsongeval

Je werkgever moet op grond van de wet zorgen voor veilige werkomstandigheden. Rechters stellen over het algemeen zware eisen aan die zorgplicht. Zelfs als je niet alle geldende en bij jou bekende werk- en veiligheidsvoorschriften hebt opgevolgd, kun je daardoor toch recht hebben op een schadevergoeding. Ook woon-werkverkeer wordt als werktijd gezien en valt onder de zorgplicht van je werkgever.

Bedrijfsongeval of arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Als werknemer wordt u door de wetgever beschermd tegen (slechte) werkomstandigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Of zoals het in het Burgerlijk Wetboek staat:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Het voorkomen van het lijden van schade door de werknemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden, wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. Deze zorgplicht gaat heel ver. Dat blijkt uit de volgende uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 25 juni 2014 (bron: Letsel & Schade 2014 nr. 14)

Voorbeeld bedrijfsongeval

Een huishoudelijk medewerkster heeft last van haar schouders en heeft daarom aangepast werk. Op de ongevaldatum heeft zij een afspraak op kantoor bij haar werkgever met de Arbo-verpleegkundige. Haar wordt gevraagd in de gang plaats te nemen. Als zij deze gang inloopt, blijkt deze pas gedweild en daarom spekglad. Het onvermijdelijke geschiedt: ze komt ten val en breekt haar pols en gaat door haar enkel. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is. Er was geen enkele waarschuwing geplaatst dat de gang net was gedweild. Het verweer “dat men één keer was vergeten” het uitklapbare waarschuwingsbord te plaatsen, wordt verworpen. Naar het oordeel van de Kantonrechter werd daarmee impliciet het onzorgvuldige handelen van de werkgever nu juist duidelijk gemaakt. De kantonrechter wijst een voorschot van € 5000,00 toe, omdat hij aannemelijk acht dat tenminste een dergelijk bedrag aan smartengeld toegewezen zal worden.

Dus: indien u betrokken bent geraakt bij een ongeval tijdens de uitoefening van uw werk, bestaat er een grote kans dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen. Omdat deze vrijwel altijd een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, hoeft uw relatie met uw werkgever / leidinggevende niet onder druk komen te staan. Uw werkgever zal meestal blij zijn dat hij u kan helpen.

Deze regel geldt overigens ook in de meeste gevallen voor ZZP’ers en uitzendkrachten die in opdracht werken van een bedrijf.

Heeft u letselschade door een bedrijfsongeval?
Deel de toedracht van je ongeval met YourClaim om te horen hoe je kansen liggen.

Mail ons of bel 073 640 10 90

 Letselschade door een bedrijfsongeval

Wij helpen jou bij letselschade.

DIRECT JE LETSELSCHADE BESPREKEN?

+31(0)73 640 1090

Google+